Ý thức đạo đức là gì?

Nhận thức về đạo đức và vai trò của đạo đức cộng sản?

Đạo đức là một hình thái ý thức xã hội xuất hiện rất sớm từ thời nguyên thủy. Trong hệ thống nguyên thủy, khái niệm đạo đức gắn liền với quan niệm tôn giáo và nghệ thuật, sau đó được phát triển hoàn chỉnh và trở nên độc lập tương đối khi xã hội được phân chia thành các giai cấp. Nhận thức đạo đức là quan niệm về cái thiện – cái ác, hạnh phúc, công bằng nghĩa vụ, lương tâm và những nguyên tắc điều chỉnh, đánh giá hành vi của con người trong mối quan hệ với nhau và cách đối xử của họ với xã hội. Đạo đức nảy sinh từ nhu cầu của đời sống xã hội, trước hết là nhu cầu phối hợp hoạt động trong các quan hệ xã hội, trước hết là nhu cầu phối hợp hoạt động trong các quan hệ xã hội, các hệ thống quy định, pháp luật, các nguyên tắc, chuẩn mực đạo đức ngày càng được hoàn thiện và phát triển.

Khác với pháp quyền điều chỉnh xã hội bằng sức mạnh cưỡng chế của nhà nước, đạo đức điều chỉnh các quan hệ xã hội bằng sức mạnh của dư luận, tập quán và giáo dục nên ảnh hưởng của đạo đức rộng hơn pháp quyền.

Tự nhận thức về đạo đức trong các vấn đề lương tâm, danh dự và tự trọng, v.v., phản ánh khả năng độc lập của mọi người mà không bị xã hội giám sát thường xuyên. Giá trị phổ quát của đạo đức là tính nhân văn, về cái thiện và cái ác, về bản chất của con người và xã hội, không chỉ giới hạn trong mỗi dân tộc, mỗi quốc gia mà mang tính lịch sử của cả nhân loại. .

Tin liên quan:  Trí nhớ ngắn hạn và trí nhớ dài hạn là gì?

Trong xã hội tồn tại đạo đức giai cấp. Bởi vì, đối lập với lợi ích của các giai cấp khác nhau, đồng thời mỗi giai cấp lại có quan niệm khác nhau về đạo đức. Tính chất của đạo đức giai cấp được thể hiện tập trung thông qua vai trò của giai cấp thống trị trong xã hội. Đạo đức dựa trên sức mạnh của dư luận xã hội, phong tục tập quán của mỗi quốc gia, mang tính dân tộc. Vì vậy, ngoài quan niệm của giai cấp thống trị, bản thân đạo đức vẫn mang giá trị dân tộc riêng và mang tính nhân văn tổng thể.

Đạo đức cộng sản là sự tiếp thu những giá trị đạo đức đích thực trong quá trình phát triển lịch sử của xã hội, do chính những người lao động trong các thời đại lịch sử trước đây sáng tạo ra, mang đầy đủ những đặc trưng của hệ tư tưởng khoa học của giai cấp công nhân. Trong xã hội hiện nay, bên cạnh những truyền thống đạo đức tốt đẹp, cần phát huy và hình thành những chuẩn mực, giá trị đạo đức mới, phải có lối sống lành mạnh, có lý tưởng cách mạng, trung thực, sống bằng việc riêng, có ý thức bảo vệ tài sản công … . bác bỏ lối sống thực dụng, dối trá, ích kỷ, ăn bám, chạy theo đồng tiền, v.v … Vì vậy, mỗi cán bộ đảng viên và công dân phải không ngừng tu dưỡng phẩm chất đạo đức mới, phấn đấu vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, xã hội phồn vinh. công bằng và văn minh.

Tin liên quan:  Loài cá nào cho con bú sữa?

Leave a Reply