Vai trò của triết học trong đời sống xã hội

Với cá tính các hệ thống lôgic của tư tưởng, các hình thái ý thức xã hội nhất định, hình thức chung của ý thức Để con người hiểu thế giới và biết cách ứng xử với thế giới, triết học có những giá trị to lớn sau đây:

Triết học là cơ sở của thế giới quan: Thế giới quan là hệ thống những quan niệm, cách nhìn chung của con người (sống trong một thời đại nhất định, bao gồm những giai cấp nhất định) về thế giới, về vai trò, vị trí của con người trong thế giới, thế giới đó. Như vậy, thế giới quan được tích hợp trong vũ trụ quan, hệ tư tưởng, nhân sinh quan của một con người cụ thể. Với tư cách là cơ sở của thế giới quan, triết học là cơ sở vũ trụ quan, cơ sở tư tưởng, nhân sinh quan.

+ Với cá tính cơ sở vũ trụ học, Các triết gia đã góp phần tìm ra lời giải cho các hệ thống vấn đề về bản chất, về vũ trụ… để xây dựng các mô hình hợp lý của vũ trụ và làm rõ vị trí, vai trò của con người trong vũ trụ đó.

+ Với cá tính cơ sở tư tưởng, triết học góp phần tìm kiếm lời giải cho hệ thống các vấn đề về xã hội, về các giai cấp, tầng lớp xã hội… Xác định lợi ích sống còn, mục tiêu muôn thuở của các giai cấp, các tầng lớp và xã hội cần phải theo đuổi, phấn đấu không mệt mỏi. Khát vọng lý trí của nhà triết học kết hợp với khát vọng quyền lực chính trị của các giai cấp, tầng lớp dân cư tạo thành nguồn sức mạnh vật chất và tinh thần giúp các giai cấp, tầng lớp xã hội nhận thức được sự tồn tại của mình. xã hội, vươn lên làm chủ cuộc sống của chính mình và góp phần vào tiến trình lịch sử nhân loại.

Tin liên quan:  Bong bóng tài sản là gì? Hậu quả của bong bóng tài sản

+ Với cá tính nhân học cơ bản, triết học góp phần tìm ra lời giải cho những vấn đề hệ thống liên quan đến nhân sinh, sự sống – cái chết, hạnh phúc – đau khổ… của mỗi cá nhân trong cuộc sống hiện thực (vũ trụ và cộng đồng xã hội)…. Triết học góp phần định hướng hành vi của con người vượt qua những xung đột nhân cách và lợi ích để vươn lên trở thành con người thực sự trước những cạm bẫy của cuộc sống đời thường.

Triết học là cơ sở phương pháp luận chung: Phương pháp luận phổ biến là học thuyết triết học về những nguyên tắc và quan điểm (phương pháp cơ bản) định hướng hành vi của con người trong hoạt động nhận thức và thực tiễn. Các phương pháp luận phổ biến đều là Suy nghĩ về cách xây dựng các phương pháp, đồng thời Mỹ thuật áp dụng phương pháp trong những điều kiện hoạt động nhất định. Như vậy, phương pháp luận phổ biến thống nhất học thuyết về phương pháp phổ biến trong hoạt động nhận thức thế giới và học thuyết về phương pháp phổ biến trong thực tiễn cải tạo thế giới.

+ Với cá tính cơ sở phương pháp luận chung trong hoạt động nhận thức, Triết học xây dựng những nguyên tắc chung hướng dẫn bộ óc con người khám phá bản chất của các hiện tượng khác nhau xảy ra trong thế giới xung quanh, nâng cao trình độ lý luận của con người.

Tin liên quan:  Nguyên tắc về mối quan hệ phổ quát

+ Với cá tính cơ sở phương pháp luận chung trong hoạt động thực tiễn, Các nhà triết học xác lập những nguyên tắc chung để chỉ đạo hoạt động cải tạo hiện thực cuộc sống vì lợi ích to lớn của các giai cấp nói riêng, thời đại hay nhân loại nói chung. Triết học không chỉ giải thích thế giới, mà còn góp phần cải thiện thế giới.

Leave a Reply