Vai trò của dân số đối với sự phát triển cộng đồng

Vai trò của dân số đối với sự phát triển của cộng đồng?

Dân số – điều kiện thường xuyên và tất yếu cho sự tồn tại và phát triển của xã hội

Dân số xét về sự tồn tại và phát triển của cộng đồng bao gồm nhiều mặt: dân số, sự phân bố dân cư cũng như chất lượng và trình độ của dân số, nó còn được biểu hiện là lực lượng lao động xã hội. Sự phát triển dân số và sự tăng, giảm mật độ dân số ở các khu vực địa lý khác nhau, một mặt tuân theo các quy luật tự nhiên, nhưng mặt khác lại chịu sự chi phối của các quy luật xã hội.

Quy mô dân số và mật độ dân số ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn lao động xã hội, tổ chức phân công lao động xã hội và các quá trình sản xuất vật chất của xã hội. Đồng thời nó cũng ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống của con người vì sự phù hợp hay không phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế chính trị xã hội.

Sự phù hợp hoặc chênh lệch trong phân bố dân cư, phân công lao động xã hội, tốc độ gia tăng dân số nhanh hay chậm đều có tác động trực tiếp đến sự phát triển kinh tế – xã hội, chính trị và văn hoá. Thông thường, sự phát triển kinh tế – xã hội quyết định quá trình phát triển dân số.

Sự bùng nổ dân số thế giới hiện nay đang buộc các quốc gia, đặc biệt là các quốc gia chậm phát triển phải có những chính sách đúng đắn về vấn đề dân số so với tốc độ phát triển kinh tế – xã hội và phát triển dân số. Vai trò của dân số và mật độ dân số không thể đóng vai trò quyết định sự tồn tại và phát triển của xã hội. Tuy nhiên, không thể phủ nhận gia tăng dân số ảnh hưởng trực tiếp đến lực lượng lao động xã hội, đến sự phát triển của cộng đồng các dân tộc, từng quốc gia cụ thể trên những vấn đề chung nhất định.

Trong lịch sử triết học vẫn có những quan niệm nhấn mạnh vấn đề dân số và vấn đề giải quyết vấn đề gia tăng dân số tự nhiên theo lý thuyết của Mantuse với chiến tranh. Ý kiến ​​của Mantut là không đúng. Đó là vì của cải vật chất của cộng đồng không thiếu, nhưng đó là sự bất công trong việc phân phối của cải vật chất của cộng đồng. Mặt khác, với sự phát triển của cuộc cách mạng khoa học công nghệ ngày nay, con người có khả năng tạo ra của cải dư thừa cho mọi người trên thế giới. Vấn đề là nhân dân phải phản đối và xóa bỏ quan hệ bóc lột dựa trên sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất, một trong những nguồn gốc của đói nghèo, ngu dốt và bất bình đẳng xã hội.

Leave a Reply