Tình trạng kinh tế xã hội là gì?

Tình trạng kinh tế xã hội là gì? Sự phát triển của các hình thái kinh tế – xã hội có phải là một quá trình lịch sử tự nhiên không?

Tình trạng kinh tế xã hội là gì?

Giữa các mặt khác nhau của đời sống xã hội, sự thống nhất biện chứng được hình thành để hình thành nên một xã hội nhất định tồn tại trong từng thời kỳ lịch sử cụ thể. Các xã hội đặc thù này được chủ nghĩa duy vật lịch sử khái quát thành phạm trù hình thái kinh tế – xã hội. Hình thái kinh tế – xã hội là một phạm trù của chủ nghĩa duy vật lịch sử dùng để chỉ xã hội của một thời kỳ lịch sử cụ thể, có kiểu quan hệ sản xuất đặc thù của xã hội đó, phù hợp với một kiểu xã hội cụ thể, một trình độ nhất định của lực lượng sản xuất. , và với các quan hệ thích hợp. kiến trúc thượng tầng được xây dựng trên những quan hệ sản xuất này.

Hình thái kinh tế – xã hội là một hệ thống hoàn chỉnh, có kết cấu phức tạp, ở đó các mặt cơ bản là lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất và kiến ​​trúc thượng tầng. Mọi mặt của hình thái kinh tế – xã hội đều có vị trí riêng của nó và tác động qua lại và hòa quyện với nhau.

Lực lượng sản xuất là cơ sở vật chất – kỹ thuật của mọi hình thái kinh tế – xã hội. Các hình thái kinh tế – xã hội khác nhau thì lực lượng sản xuất khác nhau. Suy cho cùng, sự phát triển của lực lượng sản xuất quyết định sự hình thành, phát triển và thay thế lẫn nhau của các hình thái kinh tế – xã hội.

Các quan hệ sản xuất là cơ sở của xã hội và quyết định mọi quan hệ xã hội khác. Mỗi hình thái kinh tế – xã hội đều có kiểu quan hệ sản xuất riêng. Quan hệ sản xuất là tiêu chuẩn khách quan để phân biệt các chế độ xã hội. .

Tin liên quan:  Tại sao tổ ong luôn có hình lục giác?

Kiến trúc thượng tầng được hình thành và phát triển theo cơ sở hạ tầng, nhưng là công cụ bảo vệ, duy trì và phát triển cơ sở hạ tầng đã sinh ra chúng.

Ngoài những mặt cơ bản nêu trên, hình thái kinh tế – xã hội còn có các quan hệ gia đình, dân tộc và các quan hệ xã hội khác. Những quan hệ này có quan hệ mật thiết với quan hệ sản xuất, quan hệ này thay đổi khi quan hệ sản xuất thay đổi.

Sự phát triển của các hình thái kinh tế – xã hội là một quá trình lịch sử tự nhiên

Lịch sử phát triển của xã hội trải qua nhiều giai đoạn nối tiếp nhau từ thấp đến cao. Cùng với quá trình này là lịch sử của các hình thái kinh tế – xã hội mang tính quy luật, là lịch sử tự nhiên của xã hội. Mác khẳng định rằng “Tôi coi sự phát triển của các hình thái kinh tế – xã hội là một quá trình lịch sử tự nhiên”.

Lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất, kiến ​​trúc thượng tầng. Mối quan hệ qua lại của các yếu tố này là sự tác động trở lại của những quy luật chung trong các giai đoạn phát triển của lịch sử, để các hình thái kinh tế – xã hội phát triển như một quá trình lịch sử tự nhiên.

Lịch sử tự nhiên của xã hội bắt nguồn từ sự phát triển của lực lượng sản xuất. Chính tính chất và mức độ của lực lượng sản xuất quyết định một cách khách quan tính chất và mức độ của các quan hệ sản xuất. Vì vậy, lực lượng sản xuất cùng quyết định sự vận động và phát triển của các hình thái kinh tế – xã hội với tư cách là các quá trình của lịch sử tự nhiên.

Trong hệ thống quy luật khách quan điều chỉnh sự vận động và phát triển của các hình thái kinh tế – xã hội, quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất có vai trò quan trọng, quyết định nhất. Mặt khác, sự tác động trở lại của sự phát triển của các hình thái kinh tế – xã hội với tư cách là một quá trình lịch sử tự nhiên cũng thể hiện sự tác động trực tiếp và quan trọng của quy luật đến mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến ​​trúc thượng tầng, v.v.

Tin liên quan:  Tác dụng trị liệu của Na

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến quá trình biến đổi các hình thái kinh tế – xã hội trong những diễn biến lịch sử khác nhau. Nơi điều kiện môi trường địa lý, nét độc đáo về văn hóa, truyền thống, tư tưởng, tâm lý xã hội và các vấn đề dân tộc, v.v… đều có ý nghĩa nhất định. Tính chất của mối quan hệ tác động qua lại giữa các tộc người tồn tại ở các giai đoạn khác nhau phụ thuộc vào bản chất của chế độ xã hội. Để xác định tính cụ thể và phân biệt sự khác nhau giữa các thời kỳ, theo các xu hướng chủ đạo đó, người ta sử dụng khái niệm kỷ nguyên.

Cũng đọc: Giá trị khoa học của lý thuyết hình thái kinh tế xã hội

Có nghĩa

Lần đầu tiên trong lịch sử, Mác là người đầu tiên nêu ra và giải quyết một cách khoa học vấn đề của chủ nghĩa duy vật biện chứng về lịch sử. Học thuyết hình thái kinh tế – xã hội chỉ ra nguồn gốc và động lực bên trong của sự tồn tại, vận động và phát triển của xã hội thông qua hệ thống quy luật khách quan của xã hội. Học thuyết hình thái kinh tế – xã hội đã phê phán quan điểm duy tâm, siêu hình về lịch sử.

Những cơ cấu và quy luật chung tác động đến mọi hình thái kinh tế – xã hội cụ thể đều có những đặc điểm riêng thông qua những điều kiện lịch sử và xã hội khác nhau. Việc vận dụng lý luận các hình thái kinh tế – xã hội vào nước ta có lúc mắc phải những sai lầm nghiêm trọng như sau năm 1976 vội vàng đẩy mạnh công nghiệp hoá nhưng không có tiền đề cần thiết, xoá bỏ kinh tế tư nhân, bỏ qua quan hệ sản xuất hàng hoá, tập trung và bao cấp. bộ máy quan liêu, v.v.

Tin liên quan:  Tại sao tóc bạc sớm ở một số người trẻ tuổi?

Kể từ sau Đại hội VI, Đảng ta thực hiện công cuộc đổi mới và từ đó đường lối đổi mới đã từng bước đi vào hiện thực và đạt được những kết quả đáng ghi nhận nhất định.

+ Xây dựng và phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, sự ra đời và phát triển của nền kinh tế hàng hoá có nhiều thành phần nhưng có sự quản lý của nhà nước và kinh tế quốc doanh luôn giữ vai trò to lớn.

+ Xây dựng hệ thống chính trị theo nguyên tắc nhân dân làm chủ, bảo vệ quyền dân chủ của mọi thành viên trong xã hội. Vậy nhà nước là nhà nước của dân, do dân và vì dân, hoặc dân biết, dân tư vấn, dân kiểm tra, v.v.

+ Mở rộng giao lưu quốc tế, tiếp cận và thực hiện những giá trị mới của văn minh nhân loại. Tạo môi trường tự do, sáng tạo cho mọi hoạt động cộng đồng vì xã hội giàu mạnh, xã hội công bằng, văn min

Leave a Reply