Tâm trạng là gì?

1. Khái niệm của tâm trạng

Tâm trạng là trạng thái tâm lý sẵn sàng của con người với tư cách là chủ thể chủ động của hoàn cảnh bên ngoài. Do đó, tâm trạng phát sinh từ sự lặp đi lặp lại của các mẫu hành vi nhất định để phản ứng với các tình huống xảy ra trong môi trường. Dựa vào thực nghiệm, người ta chia ra các loại thái độ sau:

– Tư thế hành vi đối với đối tượng cảm giác nhất định Đó là tư thế hành vi thực tế.

– Thái độ ứng xử đối với các đối tượng chung. Cụ thể là thái độ, hành vi, lý thuyết nhận thức.

– Thái độ hành vi đối với các đối tượng xã hội. Đó là hành vi xã hội.

Sau này, người ta bổ sung thêm hai loại tư thế nữa: tư thế thực hiện sức mạnh tâm sinh lý, tư thế sáng tạo. Để hình thành thái độ thực hiện hành động, con người phải có nhu cầu về hành động và tình huống thích hợp. Thức ăn và nước uống sẽ không kích thích hành động nếu con người không đói và khát, và nếu môi trường không có chúng. Sota Nadirasvili (Trường Udônatze) đã đại diện cho tính tích cực tâm lý cá nhân bằng sơ đồ sau:

Theo lý thuyết này, thái độ nảy sinh ở cá nhân bằng cách sắp xếp nhu cầu với điều kiện phù hợp với cá nhân, hoàn cảnh với hành vi cá nhân là thành phần của thực tế tương tác với hệ thống nhu cầu của cá nhân.

Trong nghiên cứu, các nhà khoa học đã chỉ ra các yếu tố dẫn đến tâm trạng thất thường, bao gồm:

– Nhu cầu: mong muốn và nhu cầu của con người được thoả mãn về sự vật, hiện tượng, mục tiêu nào đó.

– Hình dung năng lực tâm lý của bản thân: được thể hiện qua khả năng tự đánh giá của mỗi người để tạo động lực thực hiện hành động này hoặc kiềm chế hành động khác phù hợp với tính cách của mình.

Các thực tại vật chất mà con người tồn tại bao gồm:

+ Những sự vật, hiện tượng ảnh hưởng trực tiếp đến con người.

Các giá trị thẩm mỹ và đạo đức giúp định hướng định hướng xã hội của một cá nhân.

2. Yêu cầu tâm trạng trong xu hướng

– Môi trường văn hóa xã hội chung

– Các nhóm xã hội riêng biệt

Nhóm không tiêu chuẩn mà cá nhân sống có vai trò và chức năng trong việc tạo ra tính tích cực của con người. Khi thái độ của một người dường như hành động theo một hướng nhất định, người ta chỉ nhận biết và chú ý đến các đối tượng và hiện tượng gắn liền với trạng thái tâm này.

Những hiện tượng, sự vật không liên quan là vô nghĩa vì mọi người không quan tâm chú ý. Người ta nói rằng thái độ có ảnh hưởng tích cực đến sự lựa chọn của mọi người về các tác động môi trường. Tâm trạng là cơ sở thúc đẩy con người thích nghi với môi trường. Nói cách khác, thái độ giúp con người có thái độ tích cực hay tiêu cực đối với đối tượng. Ví dụ, nếu một người có thái độ đối với các vấn đề chính trị và xã hội, thì người đó vẫn dễ dàng có lập trường tư tưởng đúng đắn trong những trường hợp không rõ ràng.

Tóm lại, tư thế cho phép mọi người dễ dàng thích ứng với các tình huống mới. Dần dần, mọi người trở nên độc lập hơn, ảnh hưởng đến thực tế bằng cách phản ứng với phong cách cá tính của họ. Như vậy, thái độ đã định hướng nhân cách con người, thúc đẩy các quá trình tâm lý đáp ứng những hoạt động nhất định, định hướng hành vi của con người.

(Tham khảo: Lê Thị Bừng, Các thuộc tính đặc trưng của tâm lý nhân cách)

Leave a Reply