Tại sao nói vận động là phương thức tồn tại của vật chất, là thuộc tính cố hữu của vật chất?

Chuyển động và các dạng chuyển động cơ bản của vật chất

Triết học duy vật biện chứng khẳng định rằng vận động là tất cả sự thay đổi nói chung, từ sự thay đổi vị trí giản đơn thành hoạt động của tư tưởng. Vận động là thuộc tính cố hữu của vật chất và là phương thức tồn tại của vật chất.

Theo quan điểm của Ph.Ăngghen, chuyển động không chỉ đơn giản là sự thay đổi vị trí mà là “mọi sự thay đổi và mọi quá trình xảy ra trong vũ trụ”; Vật chất luôn gắn liền với vận động và chỉ nhờ vận động, một số dạng vật chất nhất định mới có thể biểu hiện được sự tồn tại của chúng. Vận động trở thành phương thức tồn tại của vật chất. Không thể có chuyển động thuần túy bên ngoài vật chất, mà chỉ có vật chất luôn chuyển động và thay đổi, cũng như không có vật chất nào không có chuyển động.

Theo quan điểm nguồn gốc, chuyển động là tự thân, chuyển động không phải chỉ do tác động bên ngoài mà do mâu thuẫn bên trong bản thân sự vật, hiện tượng tạo ra, vận động không do “ai” tạo ra. vĩnh cửu và tuyệt đối. Khái quát các mặt và các mối quan hệ khác nhau trong thực tế khách quan, phép biện chứng duy vật làm nảy sinh năm hình thức vận động cơ bản của vật chất. Đây là những hình thức vận động như: cơ học, vật lý, hóa học, sinh học và xã hội.

Các hình thức vận động này có mối liên hệ với nhau và có khả năng thay đổi lẫn nhau. Sự phân chia hình thức vận động cũng mang tính chất tương đối.

Di chuyển và đứng yên

Thế giới vật chất không ngừng vận động và phát triển. Nhưng nó không loại trừ mà còn bao gồm cả hiện tượng im lặng tương đối. Nếu không có sự im lặng tương đối, sẽ không có các đối tượng và hiện tượng vật lý cụ thể. Đứng yên chỉ xét trong một số mối quan hệ nhất định, còn khi xét trong tất cả các mối quan hệ thì sự vật chuyển động, không đứng yên. Đứng yên chỉ được coi là một dạng chuyển động, nếu trong mọi dạng chuyển động, vật không đứng yên mà chuyển động. Đứng yên đơn giản là một biểu hiện của trạng thái chuyển động “cân bằng”, ổn định tương đối của một số sự vật, hiện tượng. Vì không có sự im lặng tương đối nên không có sự tồn tại của các sự vật, hiện tượng khách quan nói chung.

Leave a Reply