Sự thống nhất vật chất của thế giới

Sự thống nhất vật chất của thế giới

Chủ nghĩa duy vật biện chứng về tính thống nhất của thế giới vật chất

Trên cơ sở tồn tại, vận động và phát triển của hiện thực khách quan và sự phát triển của khoa học, chủ nghĩa duy vật biện chứng khẳng định rằng Chỉ có một thế giới vật chất không ngừng vận động và phát triển. Thế giới thống nhất ở tính vật chất. Điều này được phản ánh trong những điều sau:

Chỉ có một thế giới duy nhất, thế giới vật chất. Cũng không có một thế giới thuần túy phi vật chất. Thế giới vật chất tồn tại khách quan, có trước và không phụ thuộc vào ý thức của con người.

Tuy thế giới vật chất tồn tại dưới những sự vật, hiện tượng cụ thể khác nhau và có những bộ phận, hệ thống cụ thể khác nhau, … nhưng đều là vật chất, giữa chúng có mối quan hệ về nguồn gốc và lịch sử.

Thế giới vật chất tồn tại vĩnh viễn, không có hồi kết, không được tạo ra hay bị hủy diệt bởi “bất kỳ ai”, nơi không có gì ngoài các quá trình vật chất vận động và thay đổi lẫn nhau.

Sự khẳng định của khoa học tự nhiên về sự thống nhất vật chất của thế giới

Sự phát triển của khoa học tự nhiên với những thành tựu của nó ngày càng nhấn mạnh tính thống nhất hoàn chỉnh và toàn diện của thế giới vật chất.

Trước hết, những khám phá vĩ đại của khoa học tự nhiên đã đạt được vào thế kỷ XIX. Cụ thể là thuyết tế bào, thuyết tiến hóa, định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng và sau này là những thành tựu gần đây của thiên văn học, cơ học lượng tử, thuyết tương đối, v.v. đã chứng minh tính vô cùng, bất tử và thống nhất của thế giới vật chất.

Phê phán những quan niệm sai lầm về tính thống nhất của thế giới vật chất

Quan niệm duy tâm khi giải thích tính thống nhất vật chất của thế giới là phụ thuộc vào tính thống nhất có ý thức của thế giới, coi ý thức tồn tại với tư cách chỉnh thể, độc lập với thế giới vật chất và con người. Các quan niệm của triết học duy vật siêu hình cũng không có quan niệm đúng đắn về tính thống nhất của thế giới, vì chúng xác định thế giới ở những hình thái vật chất cụ thể. Quan niệm tôn giáo về tam giới: Thiên đàng, trần gian và địa ngục, v.v.

Leave a Reply