Phương pháp luận là gì? [Triết học]

(Cập nhật lần cuối vào: 29/07/2021)

Phương pháp luận là lý thuyết về các phương pháp; là một hệ thống các quan điểm định hướng cho việc phát hiện, xây dựng, lựa chọn và áp dụng các phương pháp.

Xem xét phạm vi hoạt động của nó, phương pháp luận này có thể được chia thành ba cấp độ:

Phương pháp luận ngành, phương pháp luận chung và các phương pháp luận phổ biến nhất.

  • Phương pháp luận kỷ luật (hay còn gọi là phương pháp luận kỷ luật) là phương pháp luận của một chuyên ngành cụ thể.
  • Phương pháp luận chung là một phương pháp luận được sử dụng cho một số ngành khoa học.
  • Các phương pháp luận phổ biến nhất là những phương pháp được sử dụng làm điểm xuất phát để xác định các phương pháp luận chung, phương pháp luận kỷ luật và các phương pháp hoạt động khác của con người.

Là hệ thống tri thức chung nhất của loài người về thế giới và vai trò của con người trong thế giới đó; với việc nghiên cứu các quy luật chung nhất của tự nhiên, xã hội và tư tưởng, triết học thực hiện các chức năng phương pháp luận chung nhất.

Trong triết học Mác – Lênin, lý luận và phương pháp thống nhất hữu cơ với nhau. Phép biện chứng duy vật là học thuyết khoa học phản ánh khái quát sự vận động và phát triển của hiện thực; do đó, nó không chỉ là học thuyết về phương pháp mà còn là sự thể hiện một quan niệm về thế giới, một học thuyết về thế giới quan. Hệ thống quan điểm duy vật của C.Mác vì tính chân thật và triệt để của nó đã trở thành nhân tố định hướng cho hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn, là nguyên tắc ban đầu của phương pháp luật học.

Trau dồi thế giới quan duy vật và rèn luyện tư duy biện chứng, phòng, chống chủ nghĩa chủ quan, tránh phương pháp tư duy siêu hình là kết quả, mục tiêu trực tiếp của việc học tập, nghiên cứu lý luận, triết học nói chung, chủ nghĩa Mác – Lê-nin nói riêng.

Leave a Reply