Phân biệt giữa tin đồn và dư luận

Phân biệt giữa tin đồn và dư luận

* Như nhau:

  • Tất cả đều là hiện tượng tinh thần và tâm lý của bất kỳ nhóm người nào.
  • Đến từ một sự kiện.
  • Cả hai đều lây lan nhanh chóng và có thể biến dạng, từ một sự thật có thể thay đổi và có thể khác.
  • Tất cả đều bị chi phối bởi nhu cầu và lợi ích của các cá nhân, các nhóm xã hội và các giai cấp.

* Sự khác biệt:

– Về mức độ tham gia của các yếu tố tâm linh vào cấu trúc của tin đồn và dư luận:

+ Mức độ cẩn trọng của du lịch xã hội lớn hơn tin đồn. DLXH được hình thành từ những thông tin chính thống và khá đầy đủ, còn tin đồn thì ngược lại.

+ Thành phần của DLXH là trí tuệ, cùng với tình cảm và ý chí, ngược lại tin đồn chủ yếu xảy ra trên cơ sở cảm xúc chủ quan.

+ Du lịch xã hội có những thảo luận, trao đổi dẫn đến những đánh giá chung – từ tâm lý cá nhân đến tâm lý xã hội, do đó, khách quan hơn. Tin đồn đề cao quan điểm cá nhân nên rất dễ hiểu sai.

+ Du lịch xã hội phản ánh một sự kiện rõ ràng phù hợp với số đông. Tin đồn đề cập đến một vấn đề ít người biết đến, liên quan đến rất ít người.

– Những biểu hiện khác biệt trong xã hội:

Tin liên quan:  Kỷ lục Động vật "Guiness"

+ Du lịch xã hội được lan truyền dưới nhiều hình thức, cả chính thức và không chính thức, tin đồn lan truyền qua các kênh không chính thức.

+ Du lịch xã hội là bình luận, đánh giá và bày tỏ thái độ của con người, còn tin đồn chỉ là thông tin bình thường về sự kiện dưới dạng mô tả, có sửa đổi bổ sung.

+ Du lịch xã hội có vai trò tích cực hơn là tin đồn, phán xét, sửa đổi hành vi, tư vấn giáo dục. Tin đồn chỉ truyền thông tin mà không có các chức năng trên.

+ Du lịch xã hội gắn liền với hành động xã hội sau đó là đánh giá và nhận xét. Nói chuyện phiếm mà không có hành động hoặc đôi khi hành động là vô căn cứ.

Leave a Reply