Những thay đổi về đối tượng triết học qua các thời kỳ lịch sử

Đối tượng của triết học là thế giới vật chất và con người được triết học nghiên cứu dưới dạng những quy luật chung và phổ biến của tự nhiên, xã hội và tư tưởng. Tuy nhiên, đối tượng nghiên cứu của triết học cũng có sự thay đổi và phát triển về mặt lịch sử. Nhưng triết học luôn đặt ra và giải quyết chúng bằng lý luận những vấn đề về thế giới quan, như vấn đề về mối quan hệ giữa vật chất và ý thức, về bản chất và sự thống nhất của thế giới vật chất, về khả năng nhận thức của con người.

Khi mới ra đời, triết học cổ đại được gọi là triết học tự nhiên, bao gồm tri thức về tất cả các lĩnh vực không có đối tượng của riêng chúng. Đây là nguyên nhân sâu xa dẫn đến những lần thụ thai sau này Triết học là khoa học của các khoa học. Tuy nhiên, triết học thời kỳ này đã đạt được nhiều thành tựu và có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của lịch sử khoa học.

Vào thời Trung cổ, ở Tây Âu, khi quyền lực của nhà thờ bao trùm mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, triết học tự nhiên được thay thế bằng triết học bác học.2lệ thuộc vào thần học, chỉ có nhiệm vụ giải nghĩa và chứng minh Kinh thánh.

Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học thế kỷ XV – XVI đã tạo nền tảng vững chắc cho sự phục hưng của triết học và đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, đời sống với tư cách là một khoa học tách biệt với triết học. Chủ nghĩa duy vật dựa trên tri thức khoa học thực nghiệm đã phát triển nhanh chóng và đạt đến đỉnh cao vào thế kỷ 17 – 18 với tư cách là Ph.D. Becon, T. Hops, Didro, Spinoza, v.v… trong cuộc đấu tranh chống lại chủ nghĩa duy tâm và tôn giáo. Mặt khác, tư tưởng triết học cũng phát triển theo chủ nghĩa duy tâm mà đỉnh cao là triết học Hegel.

Tin liên quan:  Sự thật về chó Pitbull về kẻ giết người máu lạnh

Điều kiện kinh tế – xã hội và sự phát triển của khoa học vào đầu thế kỷ 19 đã dẫn đến sự ra đời của triết học Mác, phá vỡ quan niệm triết học về “khoa học của các khoa học”. Triết học Mác xác định đối tượng nghiên cứu của mình là tiếp tục giải quyết mối quan hệ giữa vật chất và ý thức trên lập trường duy vật triệt để, đồng thời nghiên cứu những quy luật chung nhất của tự nhiên, xã hội và tư tưởng.

Triết học phương Tây hiện đại muốn bỏ quan niệm truyền thống về triết học và xác định đối tượng nghiên cứu của mình, nhưng triết học luôn đề xuất và giải quyết bằng những vấn đề lý luận về thế giới quan, như: vấn đề mối quan hệ giữa vật chất và ý thức, bản chất. và sự thống nhất của thế giới vật chất, và khả năng nhận thức của con người.

Leave a Reply