Nhận thức chính trị là gì?

Nhận thức chính trị và vai trò của chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp đổi mới ở nước ta hiện nay?

Nhận thức chính trị là sự phản ánh các quan hệ kinh tế – xã hội, lợi ích cơ bản và địa vị giai cấp và mối quan hệ qua lại của các giai cấp này trong quản lý và bảo vệ nhà nước. , vân vân. Nhận thức chính trị được chia thành hai cấp độ: cấp độ thực tiễn cuộc sống hàng ngày. và hệ tư tưởng – trình độ lý luận.

Thực tiễn đời sống nhận thức chính trị nảy sinh một cách tự phát từ hoạt động thực tiễn của xã hội, kinh nghiệm, xã hội và môi trường xung quanh phụ thuộc trực tiếp vào hiện thực kinh tế khách quan cụ thể hàng ngày. Do đó, nó không có những khái quát về mặt trí tuệ, lý thuyết, v.v. Nhưng hệ tư tưởng, lý luận chính trị là hệ thống quan điểm thể hiện lợi ích cơ bản của một giai cấp cụ thể, làm cơ sở lý luận cho đường lối, chính sách, sách lược, thủ đoạn đấu tranh giai cấp của các giai cấp.

Hệ tư tưởng chính trị phản ánh tồn tại xã hội có địa vị giai cấp nhất định một cách trực tiếp và sâu sắc nhất. Hệ tư tưởng chính trị của giai cấp thống trị có vai trò to lớn đối với đời sống xã hội. Nó hoạt động trở lại trên cơ sở kinh tế thông qua các thể chế nhà nước. Giữa vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần của xã hội và ảnh hưởng trực tiếp của mỗi cá nhân đối với các hình thái ý thức xã hội khác. Vai trò và ảnh hưởng tư tưởng của một giai cấp do vai trò lịch sử của giai cấp đó quyết định và phụ thuộc vào những điều kiện lịch sử nhất định.

Tin liên quan:  Cách Pha Chè Ngon Đúng Vị?

Chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hoạt động của Đảng và cách mạng Việt Nam. Chủ nghĩa Mác – Lê-nin là khoa học về quy luật phát triển của tự nhiên và xã hội, khoa học về cách mạng của quần chúng bị áp bức và bóc lột, khoa học về thắng lợi của chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản của chủ nghĩa tư bản. Đảng ta khẳng định chủ nghĩa Mác – Lê-nin là kim chỉ nam cho hành động và nêu cao tư tưởng Hồ Chí Minh. Nội dung cốt lõi của chủ nghĩa Mác – Lê-nin là tư tưởng về giải phóng con người khỏi các chế độ bóc lột. Vì vậy, muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội của nhân dân ta, tất nhiên phải lấy chủ nghĩa Mác – Lê-nin làm kim chỉ nam cho hoạt động của Đảng và của cách mạng Việt Nam. Tư tưởng Hồ Chí Minh là sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê-nin vào điều kiện cụ thể của nước ta; thực chất là sự dung hợp chủ nghĩa Mác – Lê-nin với phong trào công nhân và tinh thần yêu nước của nhân dân ta.

Xây dựng hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa mang bản chất giai cấp công nhân, do Đảng Cộng sản lãnh đạo, bảo đảm nhân dân làm chủ xã hội thực sự; Quyền lực xã hội thuộc về nhân dân.

Tin liên quan:  Tại sao một số người không ngạc nhiên?

Leave a Reply