Nhân cách là gì? [Triết học Mác Lenin]

Cá nhân là gì? Nhân cách là gì? Tại sao tính cách là bản sắc riêng biệt và riêng biệt của mỗi cá nhân?

Nhân Cách Cá nhân là gì?

Cá nhân là hiện tượng lịch sử mang tính cách con người cụ thể, đồng thời là sản phẩm của sự phát triển xã hội, là chủ thể của các quan hệ xã hội và nhận thức. Cá nhân là một con người hoàn chỉnh trong sự kết hợp các khả năng độc đáo của mình với các chức năng xã hội do anh ta thực hiện.

Xã hội bao gồm các cá nhân. Cá nhân sống và hoạt động trong cộng đồng xã hội dưới nhiều hình thức khác nhau như gia đình, giai cấp, dân tộc, v.v. Yếu tố xã hội là đặc trưng cơ bản để hình thành cá nhân. Mỗi cá nhân có cuộc sống riêng, có quan hệ xã hội riêng, có nhu cầu, nguyện vọng và lợi ích riêng, nhưng điều đó không phủ nhận tính giống nhau của mỗi cá nhân với tư cách là thành viên của xã hội, có bản chất xã hội. .

Trong quan hệ xã hội, cá nhân được phân biệt bởi những đặc điểm sau:

  • Cá nhân là một phương thức cụ thể để tồn tại trực tiếp và tình cảm của con người.
  • Cá nhân là cái riêng, cái đơn nhất tạo nên cộng đồng xã hội, là cơ sở hình thành lịch sử xã hội loài người.
  • Cá nhân là một đơn vị có nhân cách và nhân cách cũng là chuẩn mực để phân biệt sự khác nhau giữa các cá nhân.
  • Cá nhân mang tính lịch sử, chịu những điều kiện lịch sử nhất định.

Nhân cách là gì?

Nhân cách là khái niệm dùng để chỉ bản sắc riêng biệt và độc đáo của mỗi cá nhân, nội dung và bản chất bên trong của mỗi cá nhân. Nếu cá thể là khái niệm biểu thị sự khác biệt giữa các cá thể với loài, thì nhân cách là khái niệm chỉ sự khác biệt giữa các cá thể. Cá thể là phương thức biểu hiện cụ thể của loài, còn tính cách là nội dung và biểu hiện của mỗi cá thể.

Nhân cách thể hiện thế giới bản ngã của mỗi cá nhân, là tổng hòa các yếu tố sinh học, tâm lý, sinh lý, xã hội tạo nên những đặc điểm riêng về di truyền, sinh lý thần kinh, hoàn cảnh sống, cá nhân theo cách riêng. Mỗi cá nhân tiếp thu những giá trị chung của văn hóa xã hội, từ đó thông qua sự sàng lọc và tự chấp nhận của cá nhân để hình thành những giá trị nhân cách có định hướng. Đây là những giá trị như lý tưởng, niềm tin, v.v.

Cho nên, Nhân cách là tổng thể những phẩm chất, năng lực có vai trò tự nhận thức, tự khẳng định, tự điều chỉnh hành vi trong mọi hoạt động của cá nhân.

Sự hình thành và phát triển nhân cách phụ thuộc vào 3 yếu tố sau:

  • Tiền đề sinh học và di truyền, các cá thể phát triển cao từ thế giới sống;
  • Môi trường xã hội là nhân tố quyết định sự hình thành và phát triển nhân cách thông qua các mối quan hệ gia đình – nhà trường – cộng đồng;
  • Thế giới quan của cá nhân, bao gồm các yếu tố như thái độ, niềm tin, định hướng giá trị, v.v. Yếu tố quyết định việc hình thành thế giới quan của cá nhân là bản chất của thời đại; lợi ích, vai trò và địa vị của cá nhân trong xã hội; năng lực nhận định, đánh giá phẩm chất đạo đức – nhân văn và kinh nghiệm của mỗi cá nhân để hình thành những thuộc tính bên trong về năng lực và phẩm chất xã hội như năng lực trí tuệ, chuyên môn, phẩm chất chính trị, đạo đức, pháp luật, thẩm mỹ, v.v.

Nhân cách là thế giới quan bên trong của một cá nhân. Xã hội tiến bộ là xã hội mà mỗi cá nhân phát triển nhân cách theo hướng tích cực, phát huy vai trò động lực, chủ thể sáng tạo của mỗi cá nhân. Chủ nghĩa xã hội, vừa khắc phục chủ nghĩa cá nhân cực đoan, vừa tạo điều kiện mới cho cá nhân phát triển sáng tạo.

Leave a Reply