Nguồn gốc và cấu trúc lớp học

Phân tích nguồn gốc và cấu trúc của các giai cấp. Tầm quan trọng của vấn đề này trong giai đoạn hiện nay ở nước ta là gì?

Nguồn gốc lớp học

Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật lịch sử, giai cấp chỉ là một hiện tượng lịch sử tự nhiên, gắn với những điều kiện lịch sử nhất định, mang tính khách quan và quy luật. Trong xã hội có nhiều nhóm người, các nhóm người được phân biệt bởi các đặc điểm khác nhau như: tuổi, giới tính, dân tộc, quốc gia, v.v. Nhưng trong sự khác biệt đó có nguyên nhân tự nhiên và yếu tố khác, nguyên nhân xã hội. Nhưng sự khác biệt trong bản thân nó không tạo ra sự chống đối xã hội. Chỉ trong những điều kiện xã hội nhất định, xã hội mới phân chia thành các giai cấp. Sự phân chia xã hội thành các giai cấp là vì lý do kinh tế.

Trong xã hội nguyên thủy, trình độ của lực lượng sản xuất thấp. Trong thời kỳ đó không có sự dư thừa của cải và không có khả năng khách quan để người này chiếm đoạt sức lao động của người khác, do đó giai cấp đó không phát sinh. Nhưng khi sản xuất phát triển, con người biết sử dụng những phương tiện lao động tốt hơn thì năng suất lao động xã hội ngày càng cao. Đồng thời, phân công lao động phát triển, chăn nuôi tách khỏi trồng trọt, sản xuất thủ công dần trở thành một ngành tương đối độc lập với nông nghiệp, lao động trí óc tách khỏi lao động chân tay. Với sự phát triển của lực lượng sản xuất mới, phương thức xí nghiệp hợp doanh trên cơ sở sở hữu chung về tư liệu sản xuất không còn phù hợp. Sản xuất của gia đình nhân dân dần dần thay thế các hình thức sản xuất công cộng thô sơ, làm phát sinh tư nhân về tư liệu sản xuất, dẫn đến sự phân chia xã hội thành các giai cấp khác nhau, giai cấp thống trị và giai cấp bị trị. Như vậy, sự phân chia xã hội thành các giai cấp dựa trên sự chiếm hữu của tư nhân về tư liệu sản xuất. Sự phân chia giai cấp xảy ra theo hai cách:

Ngày thứ nhất, phân chia ở các công xã nguyên thủy thành những người bóc lột và người bị bóc lột. Điều này xảy ra vào thời kỳ cuối cùng của chế độ nguyên thuỷ, khi lực lượng sản xuất phát triển, tạo ra của cải thặng dư nhất định, các tù trưởng bộ tộc lợi dụng quyền lực của mình để chiếm đoạt vốn, tư liệu sản xuất và của cải thặng dư mà họ có. . Điều này áp dụng ngay cả đối với việc phân chia chiến lợi phẩm giữa các bộ lạc của các bộ lạc chiến thắng, đó là sự lạm dụng quyền lực của các thủ lĩnh bộ lạc, cũng như các anh hùng chiến tranh.

Thứ hai, Vấn đề những người bị bắt trong các cuộc chiến tranh giữa các bộ tộc không bị giết như trước đây mà tự động trở thành chiến lợi phẩm và biến thành nô lệ. Tuy nhiên, việc phân bổ phạm nhân không công bằng cũng dẫn đến chênh lệch giàu nghèo ở các xã, v.v.

Như vậy, nguồn gốc trực tiếp dẫn đến sự phân chia xã hội thành các giai cấp là sự xuất hiện tư hữu về tư liệu sản xuất, và nguồn gốc sâu xa hơn của nó là do sự phát triển của lực lượng sản xuất mới trong nước, các hình thái kinh tế – xã hội sơ khai. Hai giai cấp đầu tiên trong lịch sử là chủ và nô lệ, do đó, sự phát triển của lực lượng sản xuất đã làm nảy sinh các kiểu quan hệ sản xuất khác nhau, tương ứng với chúng là những giai cấp riêng biệt.

Cấu trúc lớp học

Trong mọi hình thái kinh tế – xã hội của xã hội có giai cấp đều có một cơ cấu giai cấp nhất định, khi có sự biến đổi giữa các hình thái kinh tế – xã hội thì đồng thời cơ cấu giai cấp cũng sẽ thay đổi theo. Nguyên nhân của sự thay đổi là do sự thay đổi và biến đổi giữa các phương thức sản xuất khác nhau trong lịch sử.

Trong bất kỳ hình thái kinh tế – xã hội nào cũng có nhiều giai cấp khác nhau, mỗi giai cấp có vai trò, vị trí khác nhau đối với sự tồn tại, vận động và phát triển của các hình thái kinh tế. – xã hội đó. Vì vậy, có các lớp cơ sở và các lớp không cơ sở. Các giai cấp cơ bản là những giai cấp gắn với các phương thức sản xuất thống trị trong xã hội. Tính chất đối kháng của cuộc đấu tranh giai cấp của các giai cấp cơ bản này thể hiện ở những mâu thuẫn cơ bản của phương thức sản xuất đã hình thành nên nó.

Trong xã hội có giai cấp, nhìn từ cơ cấu giai cấp, nó cũng bao gồm một giai cấp xã hội không phải là giai cấp. Ví dụ tầng lớp trí thức, tầng lớp trí thức không phải là một giai cấp, nó được hình thành từ các giai cấp khác nhau và phục vụ cho các giai cấp khác nhau.

Có nghĩa

Việc phân tích cơ cấu giai cấp và những biến đổi của nó có ý nghĩa quan trọng, giúp chúng ta hiểu rõ vị trí, vai trò, thái độ chính trị của từng giai cấp cụ thể đối với diễn biến lịch sử, lịch sử và nhất là trong hiện tại. Phê phán những quan niệm và trào lưu duy tâm, siêu hình của triết học tư sản hiện đại, phản bác học thuyết giai cấp và đấu tranh giai cấp của triết học Mác – Lênin.

Trong cách mạng Việt Nam hiện nay, xét về cơ cấu giai cấp, xã hội ta cũng có nhiều giai cấp khác nhau. Mà bên trong nó là giai cấp công nhân và thông qua đội tiên phong là Đảng Cộng sản Việt Nam – Người đã lãnh đạo, tổ chức và đem lại mọi thắng lợi cho cách mạng Việt Nam.

Leave a Reply