Lý thuyết TOTE – Lý thuyết hành vi chủ quan

Lý thuyết hành vi chủ quan – lý thuyết “TOTE” – các chữ cái đầu tiên của các từ tiếng Anh: T: Test, O: Operate; T: Test, E: Exit, tức là kiểm tra lý thuyết – vận hành – kiểm tra – thoát ra. Các đại biểu là O.Mille, Galanter, Pribram. Lý thuyết này là sự kết hợp giữa lý thuyết hành vi với tâm lý học nội tâm, trong đó duy trì hành vi là đối tượng của tâm lý học. Công thức trên bắt đầu từ tác động của cơ thể; hành vi thường tương ứng với kế hoạch thử nghiệm và các biểu tượng, tức là, các hoạt động mang tính biểu tượng.

Theo thuyết này, trong cơ thể tồn tại một cơ chế, một quá trình gián tiếp giữa phản ứng và tác nhân kích thích. Nhớ rằng hình ảnh và kế hoạch là hai yếu tố liên kết kích thích với phản ứng. Hình ảnh là nhận thức được tích lũy, có tổ chức trong cơ thể của bản thân về thế giới mà cơ thể đó cư trú. Lập kế hoạch là quá trình xây dựng một cơ quan thứ bậc, có khả năng kiểm tra thứ tự của các hoạt động. Các bản vẽ là thông tin, trong khi các kế hoạch đề cập đến các thuật toán hành vi. Hành vi chỉ là một chuỗi các chuyển động, và con người là một máy tính phức tạp. Kế hoạch chiến lược được xây dựng trên cơ sở thí điểm, được thực hiện trong những điều kiện định trước. Kiểm tra là cơ sở của một quá trình hành vi hoàn chỉnh mà từ đó các hoạt động diễn ra một cách chính xác. Do đó, hệ thống TOTE bao gồm tư duy quan hệ ngược để mọi hành động cơ thể thường xuyên bị chi phối bởi các kết quả thử nghiệm khác nhau.

Hành vi chủ quan coi hành vi của con người trong những khái niệm con người phi xã hội, phi lịch sử – những đặc điểm làm cho hành vi chủ quan không phát hiện được thực chất của tâm lý người và chức năng thực sự của tâm lý trong đời sống, trong hoạt động của con người.

Leave a Reply