Đối tượng và nhiệm vụ của lịch sử triết học

Lịch sử triết học là lịch sử ra đời, hình thành và phát triển của triết học nói chung, các trường phái và hệ thống triết học nói riêng, trong sự phụ thuộc cao nhất vào sự phát triển của tồn tại xã hội.

Môn học: Lịch sử triết học nghiên cứu:

+ Quá trình hình thành và phát triển của chủ nghĩa duy vật trong cuộc đấu tranh với chủ nghĩa duy tâm, sự thay thế các hình thức của chủ nghĩa duy vật. Đồng thời, lịch sử triết học cũng nghiên cứu sự phát triển của chủ nghĩa duy tâm, sự biến đổi của nó dưới những hình thức và khuynh hướng khác nhau.

+ Lịch sử triết học cũng nghiên cứu lịch sử hình thành và phát triển của hai phương pháp hiểu biết thế giới đối lập nhau – phương pháp biện chứng và phương pháp siêu hình. Sự phát triển của lịch sử triết học cho thấy, cuộc đấu tranh giữa hai phương pháp nhìn thế giới luôn gắn bó hữu cơ với cuộc đấu tranh giữa hai khuynh hướng triết học cơ bản là chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm.

Sứ mệnh: Với tư cách là một khoa học, lịch sử triết học có những nhiệm vụ sau:

+ Tìm hiểu bản chất của học thuyết triết học và xác định vị trí của nó trong lịch sử triết học mọi nước, mọi thời kỳ nói riêng và thế giới nói chung.

+ Thấy được mối quan hệ giữa những biểu hiện khác nhau của các học thuyết, trường phái và phương pháp triết học trong quá trình phát triển của chúng.

Tin liên quan:  Tại sao có năm vòng tròn trên lá cờ Olympic?

+ Thấy được sự đan xen, đan xen, kế thừa và biệt lập lẫn nhau giữa các trường phái triết học; đồng thời thấy được mối quan hệ chặt chẽ giữa trường phái triết học với mọi hoạt động thực tiễn của con người, với lợi ích và mục tiêu của các lực lượng xã hội nhất định.

+ Và cuối cùng, chúng ta phải đánh giá một cách khách quan những đóng góp tích cực và hạn chế của lý luận và phương pháp triết học trong bất kỳ giai đoạn lịch sử nào.

Như vậy, với tư cách là một khoa học, lịch sử triết học phải khám phá ra các quy luật hình thành, phát sinh, phát triển của các học thuyết, trường phái triết học và xác định vai trò của chúng đối với sự phát triển của triết học, sự phát triển của tư tưởng lý luận nói riêng và đối với đời sống, xã hội nói chung.

Leave a Reply