Đấu tranh giai cấp là gì? sự tất yếu của nó

Đấu tranh giai cấp là gì? Vì sao nói đấu tranh giai cấp là động lực phát triển của xã hội có giai cấp?

Đấu tranh giai cấp là gì?

Trong lịch sử triết học, đã có nhiều quan niệm khác nhau về quan hệ giai cấp và đấu tranh giai cấp. Một số quan điểm cho rằng đấu tranh giai cấp là vĩnh cửu và tuyệt đối, hoặc phủ nhận quá trình đấu tranh giai cấp trong lịch sử.

Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật lịch sử, giống như sự xuất hiện của các giai cấp, đấu tranh giai cấp cũng là một hiện tượng lịch sử, tức là nó chỉ xuất hiện và tồn tại trong xã hội ở một độ tuổi nhất định, trong những điều kiện lịch sử nhất định. Đó là cuộc đấu tranh giữa các giai cấp có lợi ích khác nhau và mâu thuẫn với nhau. Lê-nin đã từng nhận định rằng: Thực chất của cuộc đấu tranh giai cấp là cuộc đấu tranh giữa bộ phận nhân dân này với bộ phận nhân dân khác, đấu tranh của những người nghèo khổ, của quần chúng bị áp bức và hoạt động chống lại những đặc quyền, đặc lợi. những kẻ áp bức và ăn bám, cuộc đấu tranh giữa những người làm công ăn lương hoặc giai cấp vô sản chống lại chủ sở hữu tài sản hoặc giai cấp tư sản. Có nghĩa là đấu tranh giai cấp là hiện tượng khách quan và là quy luật chung, phổ biến của xã hội có giai cấp. Cho nên:

  1. Cuộc đấu tranh giai cấp không phải là cuộc “đấu tranh” giữa một số cá nhân, mà là cuộc đấu tranh giữa các nhóm lớn khác nhau thông qua sự lãnh đạo của các tổ chức chính trị (đảng phái chính trị) thuộc các nhóm khác nhau. .
  2. Đấu tranh giai cấp là quy luật chung và phổ biến của xã hội có giai cấp. Đó là một cách để giải quyết các xung đột xã hội.
  3. Thực chất của quá trình đấu tranh giai cấp về cơ bản là bạo lực, và bạo lực là phương tiện đấu tranh giai cấp cơ bản nhất trong đấu tranh xã hội.
  4. Đấu tranh giai cấp luôn gắn liền với quá trình đấu tranh của xã hội và trong xã hội có giai cấp là một trong những động lực của sự phát triển xã hội.
Tin liên quan:  Tại sao vỏ đạn thường làm bằng đồng?

Cuộc đấu tranh giai cấp là động lực phát triển của xã hội có giai cấp

Đấu tranh giai cấp được thể hiện dưới nhiều hình thức trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, nhưng trong xã hội có mâu thuẫn đối kháng, trước hết cần giải quyết mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất mới với quan hệ sản xuất cũ, giữa cơ sở hạ tầng và kiến ​​trúc thượng tầng trong xã hội. -hình thức kinh tế. Mâu thuẫn này luôn được giải quyết bằng một cuộc cách mạng xã hội. Ví dụ: Cách mạng tư sản giải quyết những mâu thuẫn cơ bản của chế độ địa chủ phong kiến, cách mạng vô sản giải quyết những mâu thuẫn cơ bản của chủ nghĩa tư bản. Vậy, về bản chất, quá trình đấu tranh giai cấp khi giải quyết những mâu thuẫn cơ bản của các hình thái kinh tế – xã hội khác nhau là phương thức dẫn đến sự biến đổi của các hình thái kinh tế – xã hội với những giai đoạn khác nhau, được đưa ra theo những quy luật khách quan gắn liền với chúng.

Đấu tranh giai cấp là một quá trình cải biến xã hội, không chỉ giải quyết mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất, giải quyết mâu thuẫn giữa cơ sở hạ tầng và kiến ​​trúc thượng tầng, có tác dụng cải tạo các giai cấp tiến bộ và cách mạng.

Tin liên quan:  Những tư tưởng triết học của Thomas Dacha

Trong xã hội có giai cấp, sự phát triển của các bộ phận khác nhau của kiến ​​trúc thượng tầng như văn hóa, nghệ thuật đánh dấu quá trình đấu tranh giai cấp và bị chi phối bởi quá trình đấu tranh giai cấp ở cấp độ lịch sử. Đấu tranh giai cấp là quy luật chung của xã hội có giai cấp, song nó biểu hiện trong những điều kiện lịch sử nhất định. Nó được quyết định bởi cơ cấu giai cấp, bởi địa vị lịch sử của mỗi giai cấp cách mạng trong mọi phương thức sản xuất.

Cuộc đấu tranh tất yếu của giai cấp vô sản

Mỗi thời đại lịch sử đều có những giai cấp đứng ở giữa, đại diện cho những xu thế phát triển của thời đại đó, với nhiệm vụ đấu tranh xóa bỏ xã hội cũ, xây dựng xã hội mới tiến bộ hơn. Trong thời đại ngày nay, giai cấp vô sản đang tiến hành cuộc đấu tranh chống giai cấp tư sản, chủ nghĩa tư bản với mục tiêu xóa bỏ chủ nghĩa tư bản, xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản trên toàn thế giới.

Cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản là một tất yếu khách quan và hợp pháp. Bởi vì, nó phản ánh mâu thuẫn “giữa một bên là tư liệu sản xuất tập trung trong tay giai cấp tư sản, một bên là những người sản xuất bị đẩy đến mức không còn gì ngoài sức lao động của mình, sự tách biệt dứt điểm Mâu thuẫn giữa sản xuất xã hội và chiếm hữu tư bản chủ nghĩa thể hiện ở sự đối kháng giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản.

Tin liên quan:  Khái niệm về con người trong triết học phương Đông

Cuộc đấu tranh giai cấp của giai cấp vô sản là một quá trình được thực hiện qua nhiều giai đoạn khác nhau. Nhưng về cơ bản thể hiện qua hai thời kỳ, đó là:

Thời kỳ trước khi thành lập chính quyền nhà nước cho giai cấp vô sản. Giai đoạn này coi là hình thức cơ bản của đấu tranh giai cấp của giai cấp vô sản, thể hiện dưới 3 hình thức: đấu tranh kinh tế, đấu tranh chính trị và đấu tranh tư tưởng. Trong số đó, đấu tranh chính trị là hình thức cao nhất.

Giai đoạn thứ hai là sau khi chính quyền nhà nước dành cho giai cấp vô sản đã được thành lập. Ở giai đoạn này, cuộc đấu tranh giai cấp của giai cấp vô sản vẫn tiếp tục vì sự phát triển của chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản.

Leave a Reply