Đặc điểm của quy luật xã hội

Phân tích các đặc trưng của quy luật xã hội?

Tính khách quan của quy luật xã hội

Chủ nghĩa duy vật lịch sử và các khoa học xã hội khác, trong nghiên cứu xã hội, là nghiên cứu sự lặp lại, bản chất, ổn định và các quan hệ tự nhiên của các hiện tượng xã hội, để trên cơ sở đó tìm ra các quy luật khách quan của xã hội. Trong hệ thống pháp luật của xã hội có luật chung và luật phổ thông cũng như luật đặc biệt. Quy luật tự nhiên diễn ra một cách tự phát theo chu kỳ chuyển động gắn liền với nó. Các quy luật tự nhiên thường không có ảnh hưởng trực tiếp đến con người. Ngược lại, các quy luật xã hội thể hiện sự trao đổi hoạt động của con người với nhau, chúng không thể tồn tại ngoài hoạt động của con người, nhưng cũng không phụ thuộc vào ý thức của con người. Điều này có nghĩa là, trước hết quy luật xã hội phải có đầy đủ các đặc điểm của quy luật chung, đó là tính khách quan, tính tất yếu, tính phổ biến.

Quy luật xã hội thường nổi lên như một xu hướng, không phải trực tiếp trong mỗi con người hay nghề nghiệp. Xu hướng của quy luật xã hội là lập biểu đồ theo cách riêng của họ thông qua nhiều khả năng. Ngoài những đặc điểm chung của pháp luật nói chung, quy phạm pháp luật xã hội còn có những đặc điểm riêng.

Quy luật xã hội tồn tại và hoạt động trong những điều kiện nhất định. Đây là những điều kiện cần thiết và khách quan của lịch sử thể hiện sự hình thành và tác dụng của các quy luật xã hội. Ví dụ sự hình thành giai cấp và quy luật đấu tranh giai cấp, v.v. Sự tác động của quy luật xã hội đều thông qua hoạt động của con người. Vì vậy, lợi ích là yếu tố quan trọng trong cơ chế vận hành của quy luật xã hội và nhận thức của quần chúng về nó. Tuy nhiên, sự tác động của quy luật xã hội không phụ thuộc vào ý chí chủ quan của mỗi cá nhân mà phụ thuộc vào lợi ích của xã hội.

Để hiểu được các quy luật xã hội, cần có các phương pháp khái quát hóa và trừu tượng hóa. Do những biểu hiện và tác động của các quy luật xã hội thường diễn ra trong thời gian dài, có khi xuyên suốt quá trình lịch sử, do đó không thể dùng thực nghiệm để đánh giá chúng như các quy luật tự nhiên. Để hiểu được các quy luật xã hội, cần nghiên cứu những nguyên nhân thúc đẩy sự vận động và phát triển của xã hội.

Trong hệ thống các quy luật xã hội, quy luật quan hệ sản xuất phụ thuộc vào tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất là quy luật chung nhất, tổng quát nhất. Ở đó sản xuất vật chất luôn là cơ sở cho sự tồn tại, vận động và phát triển của xã hội.

Mối quan hệ giữa quy luật xã hội và hoạt động có ý thức của con người

Mối quan hệ giữa quy luật xã hội và hoạt động có ý thức của con người là mối quan hệ giữa tự do và tính tất yếu trong hoạt động của con người nói chung. Quy luật xã hội luôn tồn tại khách quan ngoài ý thức của con người, nhưng con người có thể hiểu và vận dụng thành công quy luật xã hội thông qua hoạt động có ý thức của con người.

Khi xã hội không biết đến các quy luật khác trong xã hội thì sự tác động của các quy luật đến hoạt động của con người là tự phát, ngẫu nhiên buộc con người phải phụ thuộc vào nhu cầu khách quan của mình. Khi con người nhận thức được các quy luật khách quan của xã hội thì con người đã làm chủ được các nhu cầu. Tính khách quan tự phát biến thành tính khách quan tự điều chỉnh của con người.

Tự do là sản phẩm của quá trình phát triển lịch sử khi con người có khả năng làm chủ tự nhiên, xã hội và bản thân. Có nghĩa là, người tự do là người hiểu rõ nhu cầu, sử dụng tinh hoa vào hoạt động của mình và đạt được mục tiêu đã đề ra.

Leave a Reply