Cách mạng xã hội là gì?

Cách mạng xã hội là gì? Tại sao nói cách mạng xã hội là con đường thay thế các hình thái kinh tế – xã hội khác nhau?

Khái niệm cách mạng xã hội

Cách mạng xã hội là bước phát triển nhảy vọt về chất của xã hội, trong đó hình thái kinh tế – xã hội này được thay thế bằng hình thái kinh tế – xã hội khác cao hơn.

Đặc điểm chủ yếu của cách mạng xã hội là sự thay đổi chính quyền nhà nước từ giai cấp thống trị lỗi thời sang giai cấp cách mạng. Vì quyền lực nhà nước là cơ sở của mọi cuộc cách mạng trong lịch sử. Vì vậy, hiểu theo nghĩa khác, thực chất của một cuộc cách mạng xã hội là một cuộc cách mạng chính trị – một cuộc cách mạng về chuyển đổi kiểu nhà nước. Nhà nước là sự thống trị về chính trị của giai cấp thống trị về kinh tế, nó bảo vệ các quan hệ kinh tế của giai cấp thống trị, đồng thời điều chỉnh mọi quan hệ xã hội khác.

Cách mạng xã hội khác với đảo chính chính trị, đảo chính chính trị thực chất chỉ là sự thay đổi quyền lực nhà nước giữa các cá nhân, tập đoàn khác nhau trong chính giai cấp thống trị khi có mâu thuẫn và đối lập về lợi ích, v.v. Cách mạng xã hội là quá trình biến đổi các quan hệ xã hội kéo theo sự thay đổi của các hình thái kinh tế – xã hội khác nhau. Nhưng đồng thời một cuộc chính biến cũng được coi là một trong những điều kiện khách quan khi thời cơ cho một cuộc cách mạng xã hội có thể nổ ra và thành công.

Tin liên quan:  Vai trò của môi trường đối với sự phát triển cộng đồng

Cách mạng xã hội khác với các cuộc cách mạng khác như: cách mạng tư tưởng văn hóa, cách mạng khoa học – kỹ thuật,… vì các cuộc cách mạng khác chỉ là những thay đổi trong những quan hệ xã hội nhất định. , ở đó vấn đề quản lý hành chính nhà nước không phải là vấn đề cơ bản, v.v. Cách mạng xã hội là phương thức dẫn đến sự thay đổi hình thái kinh tế – xã hội của xã hội có giai cấp.

Cách mạng xã hội là phương thức thay thế các hình thái kinh tế – xã hội

Nguyên nhân của cách mạng xã hội có nhiều nguyên nhân khác nhau như: chính trị, kinh tế xã hội, tư tưởng, v.v. Nhưng nguyên nhân kinh tế là nguyên nhân quyết định. Nguyên nhân nằm ở phương thức sản xuất của một hình thái kinh tế – xã hội nhất định.

Trong một phương thức sản xuất nhất định luôn bao hàm sự thống nhất giữa quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất. Nhưng sự phát triển của lực lượng sản xuất ở một mức độ nào đó là đối lập với quan hệ sản xuất cũ và đòi xóa bỏ quan hệ sản xuất cũ, xây dựng quan hệ sản xuất mới phù hợp với tính chất mới của sản xuất và trình độ sản xuất. . lực lượng sản xuất. Mâu thuẫn này biểu hiện về mặt xã hội với tư cách là mâu thuẫn cơ bản của các hình thái kinh tế – xã hội. Đây là mâu thuẫn giữa giai cấp thống trị đại diện cho quan hệ sản xuất cũ, lạc hậu và giai cấp tiến bộ, cách mạng, đại diện cho lực lượng sản xuất mới.

Tin liên quan:  Cách hoạt động của bếp từ

Khi cuộc đấu tranh giai cấp phát triển đến một mức độ nào đó, nó biến thành một cuộc cách mạng xã hội. Ví dụ, trong cuộc cách mạng tư sản là giải quyết mâu thuẫn cơ bản giữa giai cấp địa chủ và giai cấp nông dân, giai cấp địa chủ thể hiện quan hệ sản xuất cũ đã lỗi thời, không còn phù hợp với sự phát triển của lực lượng sản xuất, dẫn đến xóa bỏ quan hệ sản xuất đối với địa chủ, thiết lập quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa … … hay trong cách mạng vô sản là giải quyết mâu thuẫn cơ bản giữa giai cấp tư sản và giai cấp vô sản … làm phát sinh nhà nước xã hội chủ nghĩa. , quan hệ sản xuất mới xã hội chủ nghĩa.

Cách mạng xã hội là phương thức làm thay đổi hình thái kinh tế – xã hội, tuy nhiên xét về mặt kinh tế là giải quyết mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất đang phát triển với quan hệ sản xuất cũ kỹ, lạc hậu. Xét trên quan điểm chính trị là giải quyết mâu thuẫn giữa kiến ​​trúc thượng tầng cũ lạc hậu và cơ sở kinh tế mới hình thành.

Giai cấp thống trị bóc lột thể hiện quan hệ sản xuất cũ, lạc hậu và phải dùng đến bạo lực để duy trì chúng; nhưng các giai cấp cách mạng đang tiến hành cuộc đấu tranh xóa bỏ quan hệ sản xuất cũ. Cuộc đấu tranh phát triển thành cuộc đấu tranh chính trị mà đỉnh cao là cuộc cách mạng xã hội. Vì vậy, trong xã hội có đối kháng giai cấp thì cách mạng xã hội là đỉnh cao của quá trình đấu tranh giai cấp, là phương thức làm biến đổi các hình thái kinh tế xã hội khác nhau.

Tin liên quan:  Vì sao Rắn không có chân nhưng lại di chuyển rất nhanh

Leave a Reply