Các chế độ và hình thức của các quốc gia trong lịch sử

Phân tích các kiểu và hình thức nhà nước trong lịch sử?

Sự xuất hiện của các kiểu nhà nước trong lịch sử luôn phụ thuộc vào cơ sở kinh tế của một hình thái kinh tế – xã hội cụ thể. Tương ứng với ba hình thái kinh tế – xã hội có đối kháng giai cấp là ba hình thức nhà nước có giai cấp bóc lột. Đây là nhà nước của giai cấp chủ nô, giai cấp địa chủ, giai cấp tư sản. Mỗi loại hình quốc gia nêu trên đều được thể hiện thông qua các hình thức cụ thể khác nhau tuỳ theo những điều kiện kinh tế, chính trị xã hội nhất định.

Đất nước trong chế độ nô lệ là nhà nước của giai cấp chủ nô, nó được thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau. Nhưng chủ yếu nó tồn tại dưới hai hình thức: quân chủ và cộng hòa.

Nhà nước phong kiến giai cấp địa chủ. Về hình thức, có nhà nước phong kiến ​​tập trung và nhà nước phong kiến ​​phân quyền. Đặc điểm chung của nhà nước phong kiến ​​là nền kinh tế dàn trải và đóng cửa các lãnh thổ riêng biệt, những yếu tố này quyết định tính chất chính trị của nhà nước phong kiến. Nhà nước phong kiến ​​phân quyền có nghĩa là quyền lực nhà nước được phân chia thành các quyền lực độc lập theo từng khu vực nhất định. Nhà nước phong kiến ​​tập trung, quyền lực của vua được tăng lên, hoàng đế có quyền tuyệt đối, ý chí của vua là pháp luật.

Nhà nước trong chủ nghĩa tư bản nhà nước của giai cấp tư sản. Nó bao gồm các hình thức như: quân chủ lập hiến, cộng hoà, cộng hoà nghị viện, chế độ tổng thống, v.v. Ngoài ra còn có sự khác biệt về hệ thống bầu cử, hệ thống một chiều hoặc hai quốc hội, liên quan đến chức vụ tổng thống, về sự phân tách quyền lực giữa tổng thống và nội các, v.v. Trong chế độ quân chủ lập hiến, nhà vua là người đứng đầu trên danh nghĩa nhưng không có thực quyền, quốc hội là cơ quan lập pháp, nội các là cơ quan nắm mọi quyền hành v.v.

Tin liên quan:  Đấu tranh giai cấp là gì? sự tất yếu của nó

Do sự phát triển của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ, sự chuyển dịch từ chủ nghĩa tư bản sang chủ nghĩa tư bản nhà nước đã làm tăng vai trò của nhà nước tư bản trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Nó có thể thực hiện các biện pháp “quốc hữu hóa”, “kế hoạch hóa” để lập trình cơ sở sản xuất, điều chỉnh giá tiền lương và dịch vụ; điều chỉnh các quan hệ tài chính – hàng hóa – tiền tệ, v.v. Nhưng điều đó không có nghĩa là bản chất của nhà nước tư sản đã thay đổi mà trên thực tế chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước không có cách nào thay thế được tư bản, kinh tế tư nhân tồn tại song song với kinh tế tư nhân bổ sung cho kinh tế tư nhân. Về vấn đề này, Lê-nin đã từng viết: “Các hình thức của nhà nước tư sản tuy rất khác nhau, nhưng về bản chất là giống nhau. Tất nhiên, cũng phải có sự độc tài của giai cấp tư sản ”.Đầu tiên.

Quốc gia xã hội chủ nghĩa là nhà nước kiểu mới, nhà nước do nhân dân, vì nhân dân do một chính đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo. Nhà nước xã hội chủ nghĩa có những đặc trưng cơ bản sau:

Là nhà nước của dân, do dân, vì dân, thực hiện quyền làm chủ của nhân dân lao động, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, đội tiên phong của giai cấp công nhân.

Tin liên quan:  Tại sao “Tắmđêm giao thừa” với lá nhàu già?

Nhà nước xã hội chủ nghĩa vừa là bộ máy chính trị – hành chính, tác nhân cưỡng chế, vừa là tổ chức quản lý kinh tế, văn hóa, xã hội của nhân dân lao động. Nó là sự kết hợp của hai chức năng trấn áp và tổ chức xây dựng, trong đó chức năng tổ chức xây dựng là chức năng chủ yếu của nhà nước xã hội chủ nghĩa. Đây cũng là điểm khác biệt cơ bản giữa nhà nước xã hội chủ nghĩa và kiểu nhà nước lịch sử của giai cấp bóc lột. Bởi vì xét cho cùng, nhà nước có giai cấp bóc lột là bộ máy áp bức của giai cấp thống trị đối với các giai cấp bị bóc lột khác, v.v.

Sự thống nhất giữa chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa quốc tế, kết hợp nghĩa vụ quốc gia và quốc tế thể hiện ở bản chất cách mạng triệt để của cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân.

Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản có ý nghĩa quyết định đến bản chất vô sản của bộ máy nhà nước, là điều kiện quyết định để bảo đảm quyền lực xã hội thuộc về nhân dân, nhà nước thuộc về nhân dân, vì nhân dân và vì nhân dân.

Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Đây là chính quyền của dân, do dân và vì dân. Đảng ta coi Nhà nước xã hội chủ nghĩa là “rường cột của hệ thống chính trị, là công cụ thực hiện quyền lực của nhân dân”; được tổ chức dựa trên nguyên tắc nhà nước pháp lý xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; dựa trên cơ sở liên minh của giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tin liên quan:  Tiêu chuẩn nhóm là gì?

Trong tổ chức và hoạt động của mình, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam áp dụng nguyên tắc tập trung dân chủ. Nước ta do nhân dân sáng lập thông qua bầu cử, đặt dưới quyền kiểm soát của nhân dân. Mọi quyền lực nhà nước đều do nhân dân thông qua. Mọi nỗ lực và chính sách của nhà nước đều vì lợi ích của người dân.

Leave a Reply