Bản chất con người trong triết học Mác – Lênin

Trong lịch sử triết học trước Mác, quan niệm về con người thực chất là quan niệm duy tâm, tôn giáo, siêu hình. Mặc dù, triết học duy vật trước…

Khái niệm về con người trong triết học phương Đông

(Cập nhật lần cuối vào: 11/02/2022) Từ xa xưa, các trường phái triết học phương Đông đã cố gắng lý giải vấn đề bản chất con người, mối quan hệ…

Ý thức đạo đức là gì?

Nhận thức về đạo đức và vai trò của đạo đức cộng sản? Đạo đức là một hình thái ý thức xã hội xuất hiện rất sớm từ thời nguyên…

Tiêu chuẩn nhóm là gì?

Chuẩn mực nhóm và sự hình thành các chuẩn mực nhóm là một trong những hiện tượng nhóm thu hút được sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu. Chuẩn…

Ý thức pháp luật là gì?

Nhận thức về nhà nước pháp quyền và vai trò của hệ tư tưởng pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay? Nhận thức pháp luật là…

Cơ cấu nhóm xã hội là gì?

Cơ cấu nhóm xã hội: cơ cấu chính thức, cơ cấu không chính thức, chuẩn mực nhóm. 1. Cấu trúc chính thức Khi các cá nhân tham gia vào nhóm…

Các chế độ và hình thức của các quốc gia trong lịch sử

Phân tích các kiểu và hình thức nhà nước trong lịch sử? Sự xuất hiện của các kiểu nhà nước trong lịch sử luôn phụ thuộc vào cơ sở kinh…

Đấu tranh giai cấp là gì? sự tất yếu của nó

Đấu tranh giai cấp là gì? Vì sao nói đấu tranh giai cấp là động lực phát triển của xã hội có giai cấp? Đấu tranh giai cấp là gì?…